Regulamin


REGULAMIN KINA „ŚNIEŻKA”

Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Śnieżka” w Rabce-Zdroju ul. Nowy Świat 8.


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Kino „Śnieżka” zarządzane jest przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju z siedzibą przy ul. Chopina 17

2. Kino „Śnieżka” jest obiektem monitorowanym.

3. Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

4. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

5. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

6. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

7. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.

8. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.

9. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

10. Podczas seansów filmowych w kinie kategorycznie zabrania się:

o Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję.

o Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.

o Spożywania alkoholu, palenia papierosów.

o Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu.

11. Osoby pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz wnoszące niebezpieczne przedmioty nie będą wpuszczane na teren kina, na podst. art. 36 Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.

12. Za rzeczy pozostawione na sali, Kino nie ponosi odpowiedzialności.

13. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali Kina porządku oraz czystości.

14. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Informacje o seansach filmowych i sposobie rezerwacji można uzyskać na stronie internetowej www.kino.rabka.pl; pod numerem telefonu 18/5447472 lub osobiście w kasie kina.

2. Kasa kina czynna jest na 30 minut przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu seansem, spektaklem, koncertem.

3. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, spektaklu, koncertu. W przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.

4. Kasa kina informuje, które filmy, decyzją Dystrybutorów, nie podlegają wcześniejszej rezerwacji.

5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu, zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem seansu okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.

6. Zwrot za bilety jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu. Kwota zwrotu zostaje pomniejszona o opłatę manipulacyjną, w wysokości 5% wartości biletu.

7. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:

a. KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nie leżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury.

b. KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub transmisji z przyczyn nie leżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury.

c. KLIENT chce dokonać zwrotu biletów grupowych później niż 48 h przed imprezą, na którą bilet grupowy został sprzedany.

8. Kasa kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

9. Minimalna ilość widzów dla jakiej odbywa się ostatni seans to 5 osób.

10. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 15-osobowych i większych. Sprzedaż biletów grupowych prowadzona jest minimum na 30 minut przed wykupywanym seansem.

11. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

a. Wiek wczesnoszkolny i przedszkolny: grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.

b. Wiek szkolny i późno szkolny: grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 16-tego roku życia – 1 opiekun

c. Grupy zorganizowane poza szkolne: grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.

12. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia, rodzinom 3+, emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.

Bilet ulgowy przysługuje rodzicom (lub rodzicowi) bądź prawnym opiekunom i minimum dwójce dzieci, na filmy do 15. roku życia.

Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/ studenckie, uczniowskie, sprawdzane są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.

13. Karta Dużej Rodziny upoważnia do zakupu biletu ulgowego dla każdego członka wielodzietnej rodziny.

14. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.

15. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:

1. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod widocznym wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.

2. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

3. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych przyczynami niezależnymi od Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

16. Sprzedaż internetowa biletów obejmuje wyłącznie bilety w cenie normalnej, bilety ulgowe tylko w sprzedaży w kasie Kina.

17. Nie ma możliwości zwrotu w kasie Kina, biletów zakupionych przez internet.

18. Kasa kina prowadzi również sprzedaż BILETU PREZENTU wg. Zarządzenia Dyrektora Centrum Kultury, Sporu i Promocji w Rabce-Zdroju.

19. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji i ewentualne uszczerbki na wzroku.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

o W całym obiekcie Kina „Śnieżka” obowiązuje całkowity zakaz palenia, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.

o Zgodę na wynajem sali Kina „Śnieżka”, na podstawie umowy, udziela Dyrektor CKSiP, na pisemny wniosek, z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem. Cennik za wynajem sali określa Zarządzenie Dyrektora CKSiP w Rabce-Zdroju..

o Kino „Śnieżka” czynne jest codziennie, za wyjątkiem następujących dni: Nowy Rok, Wielki Piątek, Wielka Sobota, pierwszy dzień Wielkanocy, Boże Ciało, 01 listopada, 24 i 25 grudnia.

o Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.

o Zarządzający zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych uregulowań Zarządzeniami Dyrektor CKSiP w Rabce-Zdroju m.in. przestrzegania przepisów dot. pandemii Covid 19

o Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Dyrektora CKSiP w Rabce-Zdroju oraz kierownika Kina „Śnieżka”.