Regulamin - Bezpieczne Kino


REGULAMIN KINA „ŚNIEŻKA”

Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Śnieżka” w Rabce-Zdroju ul. Nowy Świat 8.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Kino „Śnieżka” zarządzane jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju z siedzibą przy ul. Chopina 17
 2. Kino „Śnieżka” jest obiektem monitorowanym.
 3. Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 4. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 5. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 6. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 7. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 8. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 9. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 10. Podczas seansów filmowych w kinie kategorycznie zabrania się:
  • Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję.
  • Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
  • Spożywania alkoholu, palenia papierosów.
  • Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu.
 11. Osoby pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz wnoszące niebezpieczne przedmioty nie będą wpuszczane na teren kina, na podst. art. 36 Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.
 12. Za rzeczy pozostawione na sali, Kino nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali Kina porządku oraz czystości.
 14. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie rezerwacji można uzyskać na stronie internetowej www.kino.rabka.pl; pod numerem telefonu 18/5447472 lub osobiście w kasie kina.
 2. Kasa kina czynna jest na 30 minut przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu seansem, spektaklem, koncertem.
 3. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, spektaklu, koncertu. W przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.
 4. Kasa kina informuje, które filmy, decyzją Dystrybutorów, nie podlegają wcześniejszej rezerwacji.
 5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu, zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem seansu okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.
 6. Zwrot za bilety jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu. Kwota zwrotu zostaje pomniejszona o opłatę manipulacyjną, w wysokości 5% wartości biletu.
 7. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
 1. KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nie leżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury.
 2. KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub transmisji z przyczyn nie leżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury.
 3. KLIENT chce dokonać zwrotu biletów grupowych później niż 48 h przed imprezą, na którą bilet grupowy został sprzedany.
 1. Kasa kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 2. Minimalna ilość widzów dla jakiej odbywa się ostatni seans to 5 osób.
 3. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 15-osobowych i większych. Sprzedaż biletów grupowych prowadzona jest minimum na 30 minut przed wykupywanym seansem.
 4. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
 1. Wiek wczesnoszkolny i przedszkolny: grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.
 2. Wiek szkolny i późno szkolny: grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 16-tego roku życia – 1 opiekun
 3. Grupy zorganizowane poza szkolne: grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.
 1. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia, rodzinom 3+, emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.
Bilet ulgowy przysługuje rodzicom (lub rodzicowi) bądź prawnym opiekunom i minimum dwójce dzieci, na filmy do 15. roku życia.
Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/ studenckie, uczniowskie, sprawdzane są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
 1. Karta Dużej Rodziny upoważnia do zakupu biletu ulgowego dla każdego członka wielodzietnej rodziny.
 2. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.
 3. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
  1. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod widocznym wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
  2. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
  3. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych przyczynami niezależnymi od Miejskiego Ośrodka Kultury.
 4. Sprzedaż internetowa biletów obejmuje wyłącznie bilety w cenie normalnej, bilety ulgowe tylko w sprzedaży w kasie Kina.
 5. Nie ma możliwości zwrotu w kasie Kina, biletów zakupionych przez internet.
 6. Kasa kina prowadzi również sprzedaż BILETU PREZENTU wg. Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury.
 7. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji i ewentualne uszczerbki na wzroku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • W całym obiekcie Kina „Śnieżka” obowiązuje całkowity zakaz palenia, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
  • Zgodę na wynajem sali Kina „Śnieżka”, na podstawie umowy, udziela Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, na pisemny wniosek, z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem. Cennik za wynajem sali określa Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury.
  • Kino „Śnieżka” czynne jest codziennie, za wyjątkiem następujących dni: Nowy Rok, Wielki Piątek, Wielka Sobota, pierwszy dzień Wielkanocy, Boże Ciało, 01 listopada, 24 i 25 grudnia.
  • Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.
  • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury oraz kierownika Kina „Śnieżka”.    


Zarządzenie nr 4/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju

z dnia 03 czerwca 2020 r.

dot. wznowienia działalności Kina „Śnieżka”


Na podstawie wytycznych dla kin Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, mając na celu odbudowę wizerunku kina jako miejsca bezpiecznego i gwarantującego najwyższa jakość rozrywki oraz odbioru sztuki filmowej

zarządzam co następuje:

 1. Z dniem 06 czerwca 2020 r. zarządzam wznowienie działalności Kina „Śnieżka” w Rabce-Zdroju.

 2. Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

a. zakrywania ust i nosa

b. udostępnienia nie więcej niż 84 miejsc na sali - rzędy będą zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;

 1. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

 1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

 2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

 3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 1. Koordynatorem do spraw zdrowotnych i zdań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu jest Kierownik Kina „Śnieżka”, który podejmuje decyzje odnośnie wyłączenia lub częściowego wyłączenia (do czasu przeprowadzenia dezynfekcji i wywietrzenia pomieszczeń) dalszego funkcjonowania obiektu i stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;

 2. Sala Kina „Śnieżka” winna być systematycznie wietrzona i wentylowana.

 3. Sprzątanie i dezynfekcja stref dla publiczności, powierzchni dotykowych / klamki, poręcze, uchwyty/ oraz zaplecza odbywa się z użyciem środków dezynfekujących, ze zwiększoną częstotliwością, w tym toalety minimum raz na godzinę. Pracownik gospodarczy zobowiązany jest do odnotowania w/ w czynności.

 4. Środki do mycia i dezynfekcji udostępniane są na terenie kina – przy głównym wejściu i w toaletach. Udostępnia się podajniki na ręczniki papierowe. Należy stosować się do instrukcji mycia rąk wg. rekomendacji GIS.

 5. Suszarki do rąk zostają wyłączone z eksploatacji.

 6. Zużyte środki ochrony osobistej należy wrzucać do oznakowanego pojemnika.

 7. W strefie gastronomicznej: zarządza się sprzątanie stref przygotowywania i wydawania posiłków, z uwzględnieniem stosowania środków dezynfekujących; obowiązkowe i ze zwiększoną częstotliwością odkażania pomieszczeń, odkażanie urządzeń systemów płatności; udostępnienie płynów do dezynfekcji. Sprzedaż artykułów spożywczych /parzenie i podawanie kawy, nakładanie popcornu itp. / odbywa się przez osoby zatrudnione w Cafe „Śnieżka” , które pracują w maseczkach lub przyłbicach oraz stosują obowiązujące zasady sanitarne.

 8. Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on-line) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

 9. W kolejce do kasy kina lub punktu gastronomicznego należy zachować dystans z zgodny z aktualnym stanem prawnym. Odstęp obowiązuje również przy opuszczaniu kina.

 10. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem na teren kina.

 11. Po każdym sensie zarządzam minimum 15 minutową przerwę na wietrzenie i wentylowanie sali, jej sprzątanie i dezynfekowanie.

 12. W Kinie „Śnieżka” preferowana jest sprzedaż biletów online. Urządzenia systemów płatniczych w kasie kina są na bieżąco dezynfekowane.

 13. Pracownicy oraz widzowie nie powinni przychodzić do pracy/na seans w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 14. Wprowadza się następując procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem:

a. W przypadku wystąpienia u pracownika lub klienta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/odseparować od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogarszania się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112.

b. Zgłoszenie incydentu do kierownika obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

c. Ustalenie listy pracowników oraz (o ile to możliwe) widzów obecnych w tym samym czasie w kinie, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 czerwca 2020 r.